KurierPaczka Regulamin świadczenia usług

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Platforma internetowa dostępna pod adresem www.kurierpaczka.com prowadzona jest przez firmę KurierPaczka Mateusz Trzpioła z siedzibą w 08-110 Siedlce ul.Andersa 9 , numer NIP: 8212482864, REGON: 367037728 , telefon: 691-880-492 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2.Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych za pośrednictwem Platformy internetowej www.kurierpaczka.com, a także innych usług świadczonych na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Zarówno właściciel jak i klient mają obowiązek stosować się do danego regulaminu.

3.Definicje:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Platformy internetowej, o którym mowa w art.
8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
b) Usługodawca – KurierPaczka Mateusz Trzpioła z siedzibą w 08-110 Siedlce ul.Andersa 9 , numer NIP: 8212482864, REGON: 367037728;
c) Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera umowę z Usługodawcą za
pośrednictwem Platformy internetowej;
d) Przewoźnik – przedsiębiorca trudniący się zawodowo przewozem towarów,
świadczący usługi przewozowe, kurierskie lub usługi pocztowe
współpracujący z Usługodawcą;
e) Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której Przewoźnik doręcza Przesyłkę;
f) Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Przewoźnika polegająca na
przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.
g) Punkt kurierski – stacjonarny punkt usługowy, prowadzony przez osobę
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną.

h) Przesyłka – korespondencja, paczka zawierająca towar, paleta, ładunek
całopojazdowy lub inny dostarczany Odbiorcy w ramach wykonywania Usług
kurierskich;
i) Przesyłka za pobraniem (COD) – przesyłka, przy której Klient określa
wysokość kwoty pieniężnej jaką Przewoźnik ma pobrać od Odbiorcy po czym
zwrócić Klientowi.
j) List przewozowy zwany również Etykietą lub Etykietolistem – dokument
stanowiący dowód przekazania Przesyłki Przewoźnikowi w celu wykonania
Usługi Kurierskiej.
k) Dni robocze – dni tygodnia nie obejmujące sobót, niedziel, a także dni
ustawowo wolnych od pracy.

4.Usługodawca w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa świadczy za
wynagrodzeniem usługi drogą elektroniczną, polegające na zlecaniu Przewoźnikowi
w swoim lub Klienta imieniu wykonania Usług kurierskich.
5. Przewoźnicy świadczą swoją działalność w oparciu o własne warunki umów i
regulaminy.
6. W zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta wchodzą w szczególności usługi:
a) nadawanie Przesyłek,
b) śledzenie Przesyłek,
7. Usługodawca świadczy usługi, o których mowa w pkt 6. niniejszego paragrafu w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin, zarówno na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
8. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem
Platformy internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i
wydrukowanie.


§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Klienci zobowiązani są do korzystania z Platformy internetowej w sposób zgodny zobowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi
obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
2. Klient ma prawo do korzystania z usług na zasadach ustalonych w niniejszym
Regulaminie.
3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i
podawania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i
nazwisko bądź nazwa firmy i NIP, adres e-mail).
4. Klienci zobowiązani są do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
5. Klienci mogą zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kurierpaczka.com
wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia
niniejszego Regulaminu.

§3. ZAMÓWIENIA

1. W ramach świadczonych usług, Usługodawca działając w imieniu własnym bądź
Klienta, zleca Przewoźnikowi wykonanie Usługi kurierskiej wskazanej przez Klienta.
2. Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną, natomiast do faktycznego
zawarcia umowy w ramach której realizowana jest Usługa kurierska, dochodzi między Klientem, a Przewoźnikiem.
3. Umieszczenie informacji o świadczonych usługach w Platformie internetowej stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Klientów.
4. Złożenie zamówienia wymaga wejścia na stronę www.kurierpaczka.com oraz przejscia do zakładki „Zamów kuriera” i uzupełenienia wszystkich niezbędnych danych.
5. Składając zamówienie Klient obowiązany jest podać informacje dotyczące Przesyłki,a w szczególności:
a) jej rodzaj,
b) wymiary,
c) waga,
według wytycznych wskazanych w Platformie, a także Przewoźnika, który ma
zrealizować przewóz Przesyłki, o ile taki wybór jest możliwy w chwili składania
zamówienia. Klient powinien wskazać również poprawny numer rachunku bankowego oraz dane konieczne do zwrotu pobranej gotówki w wypadku wybrania Przesyłki COD.
6. Zamówienia w Platformie internetowej www.kurierpaczka.com można składać przez całądobę siedem dni w tygodniu. Odbiór Przesyłki odbywa się na zasadach określonychw §7.

7. Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych oraz zweryfikowania ich
poprawności przed złożeniem zamówienia. Zaniżenie wymiarów, wagi lub podanie
błędnych danych Przesyłki przez Klienta może skutkować naliczeniem dodatkowych
opłat.
8. Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres email informację potwierdzającą
złożenie przez niego zamówienia.
9. Zamówienia mogą być realizowane także w Punktach kurierskich, za pomocą których Klient może bezpośrednio nadać swoją Przesyłkę.
10. Klient może monitorować na bieżąco swoja Przesyłkę, korzystając z funkcji śledzenia dostępnej w Platformie internetowej Przewoźnika.

§5. PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie usługi Usługodawca pobiera opłatę w wysokości określonej przez
cennik znajdujący się na stronie www.kurierpaczka.com. Usługodawcy lub na podstawie indywidualnej wyceny.
2. Klient jest informowany zawsze o cenie przed dokonaniem zamówienia.
3. Po dokonaniu płatności zamówienie Klienta zostaje przyjęte do realizacji.
4. W Platformie internetowej dostępne są różne formy płatności.

§6. PRZEWÓZ PRZESYŁKI. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Zasady realizacji przewozu Przesyłki, w tym w szczególności czas odbioru Przesyłki od Klienta i doręczenia jej do Odbiorcy wynikają z regulaminów obowiązujących u danego Przewoźnika.
2. Klient związany jest zasadami przewozu ustalonymi przez Przewoźnika, który został wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Zasady przewozu Przewoźnika znajdują się na stronach internetowych Przewoźników.
3. Z uwzględnieniem zasad obowiązujących u danego Przewoźnika, Klient zobowiązany jest do opakowania Przesyłki w sposób właściwy dla przedmiotu Przesyłki, tj.uwzględniający jej szczególne właściwości, oraz zgodnie z regulaminem danego Przewoźnika.
4. Opakowanie przesyłki powinno w szczególności:
a) być szczelnie zamknięte,
b) uniemożliwiać dostęp do Przesyłki osobom niepowołanym,
c) być odpowiednio wytrzymałe w stosunku do wagi i zawartości Przesyłki,
d) posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się
zawartości Przesyłki,
e) posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze Przesyłki tj.
„ostrożnie szkło”, „góra/dół”.
5. Klient obowiązany jest wydać Przewoźnikowi Przesyłkę pozbawioną ubytków i
uszkodzeń, w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz zapewniającym
bezpieczeństwo przewozu innych przesyłek.

6. Lista przedmiotów wyłączonych z przewozu określa oddzielna zakładka „Kurier radzi” na stonie www.kurierpaczka.com.
7. Klient ma możliwość anulowania zamówienia, co do którego nie rozpoczęto jeszcze realizacji Usługi kurierskiej. Jeżeli zamówienie było wcześniej opłacone, kwota zwracana jest Klientowi.
8. W wypadku anulowania zamówienia po rozpoczęciu realizacji Usługi kurierskiej,
Klient ponosi realne koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z rozpoczęciem
świadczenia Usługi.

§7.ODBIÓR PRZESYŁKI

1. Odbiór przesyłek odbywa się tylko w dni robocze, chyba że Strony ustaliły inaczej.
2. Klient zobowiązany jest wydrukować i przekazać Przewoźnikowi podczas odbioru List przewozowy/ Etykietolist, chyba że składając zamówienie, wybierze opcję wypisania Listu przewozowego, za którą uiści dodatkową opłatę. Niewydrukowanie Listu przez Klienta mimo braku wyboru opcji wypisania go przez Kuriera może skutkować naliczeniem dodatkowej dopłaty za jego wypisanie.
3. Klient powinien powiadomić Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi.
4. Klient poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej
Przesyłki powinien on niezwłocznie sporządzić protokół szkody w obecności
Przewoźnika. Protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela
Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę.
5. W przypadku, gdy Przesyłka nie zostanie przekazana Przewoźnikowi przez Klienta, Usługodawca na wyraźną prośbę Klienta, może zlecić kolejną próbę odbioru
Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, jeżeli nie są wymienione w cenniku
Usługodawcy, wyliczane są na podstawie cennika detalicznego danego Przewoźnika
i pokrywane przez Klienta. Zapłata dokonywana jest na podstawie wystawionego
przez Usługodawcę rachunku lub faktury VAT.
6. Wszelkie nadpłaty i zwroty dokonywane są przez Usługodawcę przez przelanie
należnej kwoty na podany przez Klienta rachunek bankowy.

§8. PRZESYŁKI ZA POBRANIEM

1. Klient, zamawiając Przesyłkę za pobraniem, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz
Usługodawcy ceny w wysokości zgodnej z cennikiem dla tego typu Przesyłek.
2. Kwota należna Klientowi od Odbiorcy (pobranie) jest pobierana od Odbiorcy przez Przewoźnika wyłącznie w gotówce w momencie doręczenia Przesyłki.
3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowej i pełnej kwoty, która ma zostać
pobrana od Odbiorcy.
4. Kwota pobrania przekazywana jest Klientowi przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta rachunek bankowy .
5. Przekazanie należności pobranej od Odbiorcy Przesyłki za pobraniem odbywa się
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki.
6. Odmowa zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę skutkuje brakiem przekazania
Przesyłki. W takim wypadku Usługodawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia jak
za Przesyłkę doręczoną oraz prawo do opłaty za zwrot Przesyłki.

§9. UBEZPIECZENIE PRZESYŁEK

1. Przesyłki mogą podlegać ubezpieczeniu na podstawie umów ubezpieczenia
zawartych przez Przewoźnika z zakładem ubezpieczeń.
2. Zasady ubezpieczenia przesyłek oraz wysokość opłat za ubezpieczenie zależą od
Przewoźnika.
3. W przypadku zlecenia dodatkowego ubezpieczenia koszty ubezpieczenia przesyłki
doliczane są do ceny Przesyłki.
4. Koszty ubezpieczenia przesyłki płatne są wraz z zapłatą ceny za świadczona usługę.

§10. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klienci mogą złożyć reklamację, jeżeli świadczone usługi drogą elektroniczną przez Platformę, przewidziane w niniejszym Regulaminie, nie są realizowane przez
Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres email: biuro@kurierpaczka.com
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) datę sporządzenia reklamacji,
b) imię i nazwisko Klienta,
c) adres zamieszkania Klienta,
d) treść zgłaszanego żądania,
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed
rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 30 dni.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez
Klienta.

§11. REKLAMACJE USŁUG KURIERSKICH

1. Klient może złożyć do Przewoźnika reklamację za pośrednictwem Usługodawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.
2. Reklamację składa się w formie pisemnej.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) datę sporządzenia reklamacji;
b) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Przewoźnika;
c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej
reklamację;
d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
e) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
f) wykaz załączonych dokumentów;
g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
4. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia,
oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (List przewozowy)
oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością
roszczenia.
5. Reklamację należy złożyć mailowo na adres biuro@kurierpaczka.com
6. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w
terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.
7. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w niniejszym
paragrafie, Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie
spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia
reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
8. Nieudzielenie przez Przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji

§12. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy)
zamieszczone na stronie Platformy internetowej www.kurierpaczka.com są własnością
Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do
nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie
przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Platformy internetowej www.kurierpaczka.com w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Platformy internetowej www.kurierpaczka.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia
usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Dane osobowe Klientów, bez uzyskania ich wyraźnej zgody, nie będą ujawniane
innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.
3. Klienci mają możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich
weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.
4. Dane osobowe pobierane przez Platformę internetową www.kurierpaczka.com mogą być przetwarzane przez operatora płatności internetowych.

§14. PRZEDSIĘBIORCY

1. Przepisy niniejszego paragrafu nie odnoszą się do konsumentów w rozumieniu art.
22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
2. Usługodawca zawiera umowę o współpracę z Punktem kurierskim lub umowę na
świadczenie usług doręczenia przesyłek lub inną z Klientem będącym przedsiębiorcą
w rozumieniu przepisów prawa. Umowę uważa się za zawartą od chwili jej podpisania przez strony. Umowa o współpracę jest odmienną od niniejszego Regulaminu umową.
3. Umowa o współpracę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Na mocy umowy o współpracę Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług o charakterze ciągłym na rzecz Klienta przez czas określony bądź nieokreślony.
5. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT i przesłanie jej drogą elektroniczną.
6. Umowa o współpracę może określać minimalny poziom usług, jaki Klient będzie
zobowiązany zamówić w okresie rozliczeniowym ustalonym w Umowie o współpracę.
7. Do Umów o współpracę stosuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych w niniejszym rozdziale.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za usługi świadczone za
pośrednictwem Punktów Kurierskich lub innych współpracujących z Usługodawcą
podmiotów.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z
Platformy internetowej spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami
konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie
Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane
przerwy odbywały się w miarę możliwości w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w
życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak
niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
4. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Klientów, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże
w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym
do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
7. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze
zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób
polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w
przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za
pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów
powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz inne
właściwe.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 12.02.2018 roku.

§16 Regulaminy Przewoźników

1. https://www.dpd.com.pl/Inne/Regulaminy
2. https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy